Welcome to MIS IRD RMUTI

Management Information System

ระบบการจัดการสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน

Get Started

About

เรียนรู้ เกี่ยวกับเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่พัฒนามาจากฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยเป็นหน่วยงานที่ ดูแลและสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

Services

ระบบที่เปิดให้ บริการ

นักวิจัย / บุคลากร สวพ. / นักศึกษา / ผู้ใช้งานทั่วไป

Contact

ติดต่อ เรา

ที่อยู่ :

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร :

044-233000 ต่อ 2535