สถิติการใช้งานห้อง

แบ่งประเภทของผู้ใช้ที่จองห้องประชุม
นักศึกษา 2 คน
ลูกจ้างเงินรายได้ 0 คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 0 คน